Doelstellingen

Curriculum Kinderopvang, De Kimme

Het VVE Platform wil de kwaliteit van de uitvoering van VVE verbeteren, waarbij er rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden en de verschillen tussen voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De doelstellingen van het VVE Platform zijn:

→ De kwaliteit van de beroepskracht moet voorop staan in plaats van het VVE-programma dat wordt gebruikt. De deskundigheid van beroepskrachten moet worden verbeterd. Daarvoor komt er een landelijk overzicht van opleidingen voor de VVE-praktijk met bijbehorende kwaliteitseisen.

→ VVE moet voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar toegankelijk zijn, het bereik moet vergroot worden. Segregatie moet worden tegengaan, kinderen met verschillende achtergronden moeten gebruik kunnen maken van dezelfde voorzieningen. Kinderen ontwikkelen samen en leren van elkaar.

→ De ouderbetrokkenheid moet worden vergroot. Ouders met een lage sociaaleconomische status moeten meer worden gehoord, daarnaast moeten zij ook meer gestimuleerd worden om thuis bij te dragen aan de ontwikkeling van hun kinderen.

→ VVE moet niet worden gezien als een geïsoleerd programma om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. VVE moet je doen in samenspel met de opvoeders, de omgeving, welzijn en  onderwijs.

→ Het Platform wil zoveel mogelijk informatie verzamelen over evidence based VVE-programma’s in Nederland en het buitenland. Ook komt er een inventarisatie van publicaties en wetenschappelijk onderzoek over de effectiviteit van de VVE-programma’s die in Nederland worden gebruikt.