VVE

Curriculum Kinderopvang, De Kimme

De Rijksoverheid omschrijft voor- en vroegschoolse educatie (VVE) als “onderwijs voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Hiermee kunnen kinderen spelenderwijs hun taalachterstand inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool.”

Voorschoolse educatie vindt plaats in de periode tot de basisschool en is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Vroegschoolse educatie vindt plaats in de eerste jaren van de basisschool, meestal tot en met groep 2, en is gericht op kinderen van 4 tot 6 jaar oud. Om zoveel mogelijk effect te behalen met VVE wordt een doorgaande leerlijn van de voorschoolse naar de vroegschoolse periode nagestreefd.

Wat is VVE?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Grofweg is een verdeling te maken in twee soorten programma’s, enerzijds zijn er de gezinsgerichte programma’s en anderzijds de centrumprogramma’s. Gezinsgerichte programma’s worden uitgevoerd binnen het [...]

Lees meer

VVE in Nederland

In Nederland bestaat een groot aantal verschillende VVE-programma’s. Aanbieders van VVE zijn vrij om zelf te bepalen welk programma zij gebruiken. Om een beter beeld te krijgen van de gebruikte programma’s is geïnventariseerd welke programma’s het meest worden gebruikt in Nederland. Ook is geïnventariseerd hoe deze programma’s scoren op de effectladder van het Nederlands Jeugdinstituut. [...]

Lees meer

VVE Internationaal

De voor- en vroegschoolse periode kan op veel verschillende manieren worden ingevuld. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de voor- en vroegschoolse periode wordt vormgegeven in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. België (Vlaanderen): Leerplicht in België       In België zijn kinderen leerplichtig vanaf hun zesde jaar. Kinderen hebben tot zij vijftien jaar [...]

Lees meer