Wat is VVE?

Curriculum Kinderopvang, De Kimme

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Grofweg is een verdeling te maken in twee soorten programma’s, enerzijds zijn er de gezinsgerichte programma’s en anderzijds de centrumprogramma’s. Gezinsgerichte programma’s worden uitgevoerd binnen het gezin waarin de kinderen opgroeien en zijn vooral gericht op het verbeteren van het opvoedgedrag en de attitudes van ouders om zo de ontwikkeling van het kind op een positieve manier te beïnvloeden. Centrumgerichte programma’s worden uitgevoerd in de pedagogische basisvoorzieningen, namelijk het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de onderbouw van de basisschool. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren.

Centrumprogramma’s blijken op korte en middellange termijn een positief effect te hebben op de cognitieve vaardigheden van kinderen, de grootste effecten worden gevonden bij kinderen die zo jong mogelijk met de programma’s starten, de programma’s volledig afronden en kinderen met de grootste achterstanden op het gebied van cognitieve vaardigheden en taalvaardigheden. Tevens blijken centrumprogramma’s een positief effect te hebben op zowel de schoolprestaties als op het schoolsucces van de kinderen. Het is gebleken dat wanneer programma’s gedurende een langere periode en in eenzelfde lijn worden aangeboden (doorgaande leerlijn), de effecten op schoolprestaties het grootst zijn. De positieve effecten op het schoolsucces blijken ook op de lange termijn nog aanwezig te zijn.

De manier waarop VVE wordt ingevuld is afhankelijk van verschillende factoren, zo kunnen er verschillen ontstaan in uitvoering door onder andere de input van gemeenten of de landelijke overheid, maar ook door de input van de uitvoerende instantie (de voorschool, peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf).